Feng Shui with Dr. Anna Markovic Plestovic

FENG SHUI * ARCHITECTURE * URBANISM * GEOGRAPHY * SOCIETY

 

GDE I ZA ŠTA SE PRIMENJUJE FENG ŠUI

Planiranje

Život i rad ljudi u određenom prostoru uslovljen je lokacijom, orijentacijom i okruženjem objekta, kao i unutrašnjom strukturom, putanjama komunikacije i rasporedom funkcija u okviru objekta, pa čak i vizualnim dejstvom eksterijera i enterijera. Feng Šui kao nauka o delovanju prostorno-vremenskih formi i struktura na ljude može se uključiti na bilo kom koraku stvaranja zdravih, pozitivnih, funkcionalnih i prijatnih prostora za kreativan, pozitivan i plodotvoran rad i život:  

  • Odabir mesta i lociranje objekta
  • Odabir optimalnog objekta pri kupovini
  • Planiranje objekata - struktura i funkcija delova prostora
  • Redefinisanje ili proširenje prostora
  • Rekonstrukcija
  • Uređenje enterijera

 

Harmonizacija

Svaki prostor ima svoj karakter, kao što i korisnici prostora imaju svoj. U ovoj vezi prostor je uslovno rečeno "jača strana", budući da on postavlja čvrste granice mogućnosti funkcionisanja u njemu. Zbog toga će se u slučaju neslaganja karaktera prostora i osoba, nesklad manifestovati u životima stanara. Feng Šui kao nauka i umetnost harmonije može da identifikuje "neuralgične tačke" neslaganja, uzroke nezadovoljstva svojim životom i rezultatima i da nađe načine usklađivanja, poboljšanja putem intervencija u prostoru:

  • Dijagnostika i harmonizacija ("lečenje") prostora i funkcionisanja ljudi u prostorima

 

Vremenski tok

Tokovi energije prate ciklični uzorak kretanja svega u prirodi. Rasporedi kvaliteta energija se menjaju na godišnjem nivou, i taj promenjen raspored deluje na osnovni raspored energija - natalnu kartu - nekog objekta ili prostora, kao što se u astrologiji smatra da pomeranja planeta deluje na natalnu kartu osobe. Feng Šui omogućuje da se prognoziraju i neutrališu potencijalno loši aspekti u prostoru, i da se na najbolji način iskoriste pozitivne interakcije vremenske i prostorne dimenzije: 

 

  • Praćenje i harmonizacija godišnjih i mesečnih promena kretanja energija u harmonizovanim prostorima

 


MOGUĆNOST IZRADE KOMPLETNOG ARHITEKTONSKOG PROJEKTA, ORGANIZACIJA I NADZOR IZVOĐENJA U SKLADU SA FENG ŠUIJEM 

Ova mogućnost se realizuje kroz saradnju arhitekte Konstantine Vasović Marsenić d.i.a.

 

 

i feng šui konsultanta Dr Anne Marković Plestović 

 

 

 

OSTALE KONSULTACIJE

Osnovne konsultacije kod planiranja, rekonstrukcije, uređenja i harmonizacije

se obavljaju merenjima konsultanta na licu mesta i razgovorom sa klijentom o planovima, željama, mogućnostima, potrebama i afinitetima koje treba uzeti u obzir pri uređenju datog prostora. Po želji klijenta konsultacije se mogu koordinisati sa arhitektom po klijentovom izboru. Proces analize u tipičnom slučaju traje 10-15 dana, zavisno od složenosti slučaja. Rezultati merenja i proračuna se prezentuju u elektronskoj pisanoj formi elaborata (.pdf) koji sadrži dijagnozu prostora i predložene mere sa odgovarajućim ilustracijama. Follow-up u vidu elektronske ili telefonske komunikacije tokom implementacije predloženih mera.

 

Pozicioniranje planiranog objekta, procena povoljnosti neke lokacije ili odabir odgovarajućeg objekta

se može obaviti i pomoću geografskih alata na internetu uz elektronsku ili telefonsku komunikaciju sa naručiocem i odgovarajuće tačne podatke. Elaborati o proceni se takođe  

 

Vremensko usaglašavanje prostora koji su već analizirani

može se obaviti i telefonom i elektronskim putem. 

 

FENG ŠUI KONSULTANT

Dr Anna Marković Plestović

Doktor geografije Univerziteta u Segedinu. Sa Feng Šuijem i tradicionalnim kineskim naučnim disciplinama povezanim sa njim bavi se oko dvadeset godina, a od 2000. se profesionalno bavi Feng Šuijem kao nezavisni konsultant.

 

Konsultantska praksa obuhvata široku skalu prostora od pojedinačnih stanova do poslovnih zgrada. U aktuelnim istraživanjima bavi se mogućnostima primene Feng Šuija u urbanizmu, kao i u prostornom i društvenom planiranju.

Sa tada još zabranjenom naukom Feng Šuija s susrela po završetku studija, na putovanju u Kinu, 1989. godine. Prvu konsultantsku diplomu stekla je na Prvoj Mađarskoj Feng Šui Akademiji u Budimpešti, a zatim je završila i American Feng Shui Institute koji je osnovao Master Larry Sang i učila po metodima Yap Cheng Hai Feng Shui Center of Excellence, koji je osnovao Grand Master Yap Cheng Hai. Dalje obrazovanje i istraživački rad uključuju konstantno praćenje svetske cutting edge literature, i lične kontakte sa istaknutim predstavnicima ove nauke.

Doktorske studije na Univerzitetu u Segedinu (Mađarska) započela je 2005. godine pri Katedri za Društvenu i Ekonomsku Geografiju. Dovršenu doktorsku tezu sa naslovom „Geografska primenljivost sistema prostornih odnosa i metoda Feng Šui filozofije na primeru Subotice” odbranila je 2010.

Objavila je brojne popularne članke o Feng Šuiju u domaćim časopisima i popularisala Feng Šui u Tv-nastupima na lokalnim, regionalnim i nacionalnim televizijama. Naučni radovi prezentovani su na međunarodnim konferencijama i objavljeni u stranim časopisima.

Konsultantska praksa obuhvata celu državu, a najčešće je angažovana u Beogradu, Novom Sadu i Subotici.
Momenti - konsultacije na terenu

MEDIA CLIPPING

Recent Blog Entries

Recent Videos

4919 views - 1 comment

 

 

Share on Facebook